Kopiereg

Die term “kopiereg” beteken eenvoudig “die reg om te kopieer”.

Die Wet op Kopiereg van Suid-Afrika verleen aan die eienaars van ‘n kreatiewe werk spesifieke regte insluitend: •PUBLIKASIE REGTE: Die reg om die werk in gedrukte vorm of enige ander elektroniese vorm insluitende die internet en CD Rom te publiseer, te herdruk en te kopieer

VERSPREIDINGSREGTE
Die reg om kopieë van die werk te verkoop of te versprei •AFGELEIDE REGTE: Die reg om die werk te verander, te rangskik, of andersins te hersien

OPNAME REGTE
Die reg om die werk op te neem

OPVOERINGSREGTE
Die reg om die werk in die openbaar uit te voer

En die reg wat aan die uitgewer van ‘n “gepubliseerde uitgawes” vergun word – byvoorbeeld ‘n boek met liedere:

REPRODUKSIE REGTE
Dit is die reg om die kopiëring van die “tipografie” toe te laat – die musiek of die teks soos dit op die blad van die boek gedruk is.

Die Wet verbied enige een om hierdie eksklusiewe regte te skend, sonder om eers toestemming van die eienaars te verkry.

WAAROM MOET GEMEENTES LISENSIES Hê?

Kerke en gemeentes het dikwels probleme met die skending van kopiereg op twee uiters belangrike terreine: •Kopiëring van die woorde van liedere sonder toestemming •Fotokopiëring van bladmusiek en woorde sonder toestemming uit geplubliseerde boeke en van elektroniese materiaal

WAT IS CCLI?

Christian Copyright Licensing International (CCLI) is in 1988 in die lewe geroep om aan kerk eenvoudige en bekostigbare oplossings te bied vir hierdie ingewikkelde kopiereg kwessies. ‘n Onderafdeling van CCLI naamlik Christian Copyright Licensing (Africa) (Edms.) Bpk is in 1995 in Suid-Afrika begin om kerke in Afrika te help. Hulle kantore is naby Tyger Vallei, Kaapstad en hulle kontakbesonderhede is soos volg:

Posadres: Posbus 2347, Durbanville 7551 Telfoon: (021) 914 8908 Faks: (021) 914 9803 Eposadres: info@ccli.co.za Webtuiste: www.ccli.co.za

VERSKILLENDE LISENSIES

Daar is verskillende lisensies wat gemeentes mag nodig hê vir die projektering van liedere en ook liedere uit bestaande bundels.

1. LIEDBOEK – lisensie Hierdie lisensie gee gemeentes die reg om enige woorde uit die Liedboek van die Kerk / Psalm- en Gesangboek / Sing onder Mekaar en Halleluja-bundels te reproduseer en/of te projekteer deur middel van ‘n data video projektor, rooiletterbord, transparante, en so meer. Dit is ‘n jaarlikse lisensie waarvan die lisensiegelde betaalbaar, bereken word volgens die aantal lidmate van u gemeente. CCLI hanteer hierdie lisensie namens die NG Kerk Uitgewers wat die kopiereg besit op hierdie bundels

2. CCL – lisensie (breë lisensie) Hierdie lisensie, genaamd “Church Copyright Licence” (CCL) is ‘n kontraktuele ooreenkoms met liedjieskrywers en uitgewers van oor die wêreld. Hierdie lisensie gee aan ‘n gemeente die vergunning om uit die meer as 300 000 liedere beskikbaar kopieë van die woorde te maak of dit te vertoon deur middel van ‘n data video projektor, rooiletterbord, transparante, en so meer. Hierde groot aantal liedere sluit onder andere Engelse geestelike liedere vanoor die wêreld in, sowel as ander Afrikaanse geestelike liedere, asook die liedere van FLAM en VONKK. Hierdie lisensie (CCL) is by uitstek die mees omvattende bron van hierdie aard – MAAR LET WEL: dit laat nie die fotokopiëring van gepubliseerde boeke toe nie en ook nie die kopiëring en vertoon van bladmusiek toe nie!

Watter aktiwiteite word dus wel deur hierdie lisensie (CCL) gedek?

•Oorhoofse of enige ander vorm van projeksies van die lirieke van hierdie geestelike liedere deur middel van metasetaatfilm, skyfies, rekenaar, ligborde, toekring TV, video-monitering of ander elektroniese middele •Handgeskrewe, getikte, rekenaarvervaardigde of gefotostateerde kopieë •Die invoer van liedere se lirieke in die rekenaar, woordverwerker, en so meer. •Die skep van eie gemeentelike sangbundels •Die plaas van hierdie liedere in ’n bulletin •Skep van spesiale blaadjies vir spesiale dienste (bv. kerssangsienste, begrafnisse, huwelike) •Maak van opnames (op band, CD, video, DVD) vir die gemeente se evangeliese bediening of hulle wat nie die dienste kan bywoon nie •Opneem van liedere vir beperkte sirkulasie (maw. vir nie-kommersiële gebruik)

Wat word nie deur hierdie lisensie gedek nie:

•Die fotokopiëring of duplisering van enige bladmusiek – dws. notasies, van oktaves, kantates, musiekblyspele, klawerbord verwerkings, vokale partiture, orkestrasie, of ander instrumentale verwerkings •Liedere wat uit hul oorspronklike taal vertaal is, sonder die amptelike goedkeuring van die liriekskrywer of uitgewer betrokke. •Die huur, verkoop of uitleen van kopieë (wat onder die lisensie gemaak is) aan groepe buite die kerk of aan ander kerke/gemeentes. •Die oordrag of oorplasing van die lisensie aan ’n ander kerk of groep sonder CCLI se toestemming.

Hierdie lisensie (CCL) is ’n eenjarige lisensie en die lisensiefooi word bereken op u gemeente se gemiddelde erediensbywoning. Alle vergunings is slegs geldig wanneer die lisensie aktief en opbetaald is. Indien die lisensie verval, veral daarmee saam vanselfsprekend alle regte en vergunnings wat aan die lisensie gekoppel is.

3. MUSIEK REPRODUKSIE Lisensie (MRL)

Die Musiek Reproduksie Lisensie (MRL) is ’n kontraktuele ooreenkoms met liedjie-eienaars en uitgewers van oor die hele wêreld. Vir ’n jaarlikse lisensiefooi ontvang ’n gemeente regsvergunning om duisende liedere van honderde gesang- en liedboeke te kopieer vir gemeentelike gebruik. Die MRL is die mees eenvoudigste bron van sy soort. Dit gee gemeentes toestemming om die bladmusiek en die woorde van geplubliseerde boeke te kopieer, asook die b;admusiek van alle VONKK en FLAM liedere.

Hierdie lisensie (MRL) is ook ’n eenjarige lisensie. Lisensiefooie word bereken volgens die gemeente se gemiddelde erediensbywoning. Alle vergunnings geld slegs wanneer die lisensie aktief en opbetaald is. Indien die lisensie verval, veral daarmee saam vanselfsprekend alle regte en vergunnings wat aan die lisensie gekoppel is.

Vir die nuutste CCLI lisensiefooie kan u gerus CCLI se webwerf besoek: www.ccli.co.za

HOE LISENSIEER MY GEMEENTE BY CCLI?

Om jou gemeente op ‘n maklike manier by CCLI te lisensieer,  skakel CCLI by: (021) 914 8908

OF:  KLIK HIER

Gaan dan op die CCLI webtuiste na: What we offer – kies dan na die betrokke lisensie waarvoor jy wil registreer en klik dan op: Apply for Licence en klik dan weer op: Apply now