Liturgiese liedere

BMNetwerk_VONKK2DIE SKEP EN VERSAMELING VAN NUWE LIEDERE MET ‘N SPESIFIEKE LITURGIESE FUNKSIE

• Meditatiewe liedere en musiek VONKK wil nuutgekomponeerde en bestaande meditatiewe liedere versamel en ook liedere in die bestaande korpus van liedere wat as meditatiewe liedere kan funksioneer, identifiseer.

Wat is meditatiewe liedere?  Meditatiewe liedere is dié soort liedere wat gesing word in meditatiewe dienste/adoramusdienste. Sommige van hierdie liedere kan ook met vrug gebruik word in stiller oomblikke van klassiek dienste of as response.  ‘n Meditatiewe lied help mense om tot stilstand te kom voor God.

Liturgieë: VONKK sou ook graag liturgiese formate vir meditatiewe dienste beskikbaar wou stel met kantaantekeninge oor die dinamika van die spesifieke liturgie. Uitgewerkte liturgiese elemente (bv. gebede, rituele, ens.) word ook versamel en sal ook mettertyd op die webblad geplaas word.

• Multikulturele liedere Multikulturele eredienste bied die besondere geleentheid vir verskillende kerkgenootskappe, en veral dan taalgroepe, om saam te aanbid. By so ‘n samekoms is dit veral die samesang wat die gelowiges saambind en inspireer. Daarom is dit nodig en sinvol om enkele liedere in ander tale beskikbaar te stel wat dan met groot vrug by sulke gesamenlike byeenkomste (eredienste) gebruik kan word. Hier word veral gedink aan inheemse Suider-Afrikaanse swart tale (met ‘n doelmatige vertaling in Afrikaans en Engels), bekende Engelse, Duitse en Nederlandse tekste saam met die Afrikaanse weergawe, en selfs Latyn wanneer die lied wel ook ekumenies internasionaal gesing word. Die groot skat van inheemse liedere in swart tale in ons land bied die geleentheid tot sinvolle ontginning.

Riglyne vir digters/teksskrywers/komponiste van meditatiewe liedere en meditatiewe litugiese musiek

•VONKK versamel nuwe komposisies en bestaande meditatiewe liedere. Ons identifiseer ook liedere in die bestaande korpus liedere van die kerk wat as meditatiewe liedere kan funksioneer.

•Wat is meditatiewe liedere? Meditatiewe liedere is dié soort liedere wat gesing word in meditatiewe/adoramus dienste. Sommige van die liedere kan met vrug gebruik word in die stiller oomblikke van klassieke dienste of as response. ’n Meditatiewe lied help mense om tot stilstand te kom voor God.

•Die lied moet ’n positiewe bydrae tot die aanbidding en die liturgie van die erediens lewer.

•Die liturgiese bruikbaarheid van die lied geniet hoë prioriteit.

•Kort liedere geniet voorkeur

•Eenvoud, gestrooptheid, ’n rustige gang is eienskappe van meditatiewe liedere wat nagestreef moet word. Dit geld vir die teks, melodie en harmonisasie. •Herhaling en konsentrasie op ’n enkele tema is kenmerke van baie meditatiewe liedere.

•Die taalgebruik van die teks moet modern wees.

•Meditatiewe liedere is dikwels toonsettings van kort skrifgedeeltes. Indien dit wel so is, vra ons dat die komponis die teks sal aandui.

•Die melodie van die lied moet afgestem wees op gemeentesang.

•Die woord-toon verhouding moet die ritmiese infleksies en aksentuering van die spreektaal op ’n natuurlike wyse in die musiek ondervang. •Die lied kan ook ’n gesamentlike produk van twee of meer persone wees. •Die vereiste vir die voorlegging van ’n lied is dat die musieknotasie (handgeskrewe of elektroniese formaat(, sowel as ’n klankopname van die lied (teks en/of melodie) voorsien sal word. Die klankopname hoef nie noodwendig professioneel van aard te wees nie. •’n Begeleiding/harmonisasie kan deel wees van die voorlegging, maar dit is nie ’n verieste nie. •VONKK se keuringskomitee sou wysigings kon voorstel en in oorleg met die komponis/ skrywer kon aanbring. •Kopiereg sal deur VONKK hanteer word. •Vertalings van bestaande liedere moet vergesel word van detail oor die oorspronklike komponis, teksskrywer, oorspronklike titel, uitgewer en die jaar van die kopiereg.

Riglyne vir komponiste/verwerkers van liturgiese orrelmusiek

•Onder orrelverwerkings word verstaan ‘n solo-komposisie vir orrel wat as voor-, tussen- of naspel gebruik kan word of as aanvullende musiek tot ‘n losstaande liturgiese moment.

•Die verwerking moet liturgies bruikbaar wees (dws as voor-, tussen- of naspel) en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens.

•Die verwerkings kan met of sonder pedaal wees.

•Komponiste word versoek om riglyne te gee oor voorgestelde registrasies.

Riglyne vir komponiste/verwerkers van liturgiese klaviermusiek

•Onder klavierverwerkings word verstaan ‘n solo-komposisie vir klavier wat as voor-, tussen- of naspel gebruik kan word of as aanvullende musiek tot ‘n losstaande liturgiese moment.

•Die verwerking moet liturgies bruikbaar wees (dws as voor-, tussen- of naspel) en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens.

Riglyne vir instrumentale verwerkings van liturgiese musiek

•Onder instrumentale verwerkings word verstaan verwerkings van kerkliedere vir ‘n instrumentale ensemble (bv fluit, viool en tjello, ensovoorts of verskillende kombinasies daarvan met orrel of klavier).

•Instrumentale verwerkings moet nie konsertmatig wees nie, maar ‘n positiewe bydrae lewer tot die liturgiese inkleding van die erediens.

•Daar moet sorg gedra word dat die skryfwyses gepas is vir die betrokke instrumente.

Sien ook VONKK: Algemene riglyne